આજના સોનાની કિંમત

Published on 23-10-2022 by comeias 

આજે સોનાનો ભાવ કુલ 100 રૂપિયા તૂટ્યો છે

આજે સોનાના 52995 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા છે

22K ગોલ્ડ 10 ગ્રામ દર - રૂ 47170

24K ગોલ્ડ 10 ગ્રામ દર - રૂ 51460

22K ગોલ્ડ 8 ગ્રામ દર - રૂ. 37636

22K ગોલ્ડ 5 ગ્રામ દર - રૂ 23585

22K ગોલ્ડ 1 ગ્રામ દર - રૂ 4717